Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN.
Artikel 1 Algemeen In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer: één of meer van de onderstaande bedrijven of handelsnamen: Technische handelsmaatschappij J. Rooijmans Someren B.V. KVK nr. 17047748 Vincent Beheer B.V. KVK nr. 17152235 Roman Techno de handelsnaam van Technische handelsmaatschappij J. Rooijmans Someren B.V. Allen statutair gevestigd te Someren. Opdrachtgever: diegene, tot wie aanbiedingen worden gericht of waarmee overeenkomsten zijn gesloten. Levering: het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten. Wanneer deze algemene leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemen, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover hiervan niet door beiden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.
Artikel 2 Aanbiedingen 1. Elke van de opdrachtnemer uitgaande aanbieding is vrijblijvend en geldt, indien niet anders is vermeld, onder normale omstandigheden. 2. Indien zaken uit voorraad worden aangeboden geldt dit onder het voorbehoud van tussentijdse verkoop.
Artikel 3 Overeenkomsten 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer. 2. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk in rekening te brengen na verkregen toestemming of opdracht van de opdrachtgever, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst, boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden, wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden worden gepresteerd. 3. Mondelinge afspraken en overeenkomsten met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde medewerker van opdrachtnemer.
Artikel 4 Kredietwaardigheid Opdrachtnemer behoudt zich ten aller tijde het recht voor, om van een opdrachtgever te verlangen, dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer en heeft het recht zijn leveringsverplichting op te schorten totdat aan het verzoek om zekerheidsstelling is voldaan.
Artikel 5 Prijzen 1. Ten aanzien van leveringen en prijslijsten geldt dat: a. prijslijsten vrijblijvend zijn en steeds zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd; b. alle prijzen excl. BTW zijn tenzij anders is overeengekomen; c. bij een afroeporder overeengekomen prijzen naar redelijkheid kunnen worden aangepast al naar gelang bij de afname gedurende de contractperioden van de overeengekomen hoeveelheden wordt afgeweken. 2. Ten aanzien van de leveringen onder de conditie, af fabriek, zijn alle prijzen gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende stelsel van invoerrechten, alsmede op de op dat moment geldende lonen en prijzen der materialen ten opzichte van, respectievelijk in het land van oorsprong, uitgedrukt in Euro’s , tegen de op dat moment geldende koers. Mits niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoud opdrachtnemer zich het recht voor bij weigering van deze of een dezer factoren de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 3. Indien leveringen speciaal aangemaakt moeten worden houden wij het recht voor om een afwijkend aantal van plus of min 10% te leveren. 4. Op een overeenkomst met een netto factuurwaarde van minder dan € 250,00 worden de verzendkosten in rekening gebracht. 5. Deelleveringen, op verzoek van opdrachtgever, worden voor wat betreft de verzendkosten, als een aparte overeenkomst beschouwd. 6. Indien verzending naar een adres buiten Nederland worden, ongeacht de factuurwaarde, altijd de verzendkosten in rekening gebracht. 7. Op een overeenkomst met een netto factuurwaarde van minder dan € 25,00 worden administratiekosten in rekening gebracht.
Artikel 6 Bewerkingen 1. Indien standaard handels producten, door opdrachtnemer geleverd, in opdracht van opdrachtgever bewerkt worden, ontstaat er voor deze bewerking een aparte overeenkomst. 2. Zelfs al worden de in Art 6 Lid 1 vermelde overeenkomsten bij aanbieding en uitlevering als een overeenkomst verwerkt blijft deze voorwaarde van kracht.
Artikel 7 Verpakking Handelsverpakking wordt niet berekend. Uitzonderingen worden berekend tegen kostprijs en niet teruggenomen. Indien verpakking wordt berekend als statiegeld kan deze worden teruggenomen, onder voorbehoud van veroudering.
Artikel 8 Levertijd 1. De leveringstijd gaat in op het laatste der volgende tijdstippen: a. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst; b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen, volgens de overeenkomst; b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke; c. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen, volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden, bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 2. De leveringstijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien de vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen te laat worden geleverd, wordt de leveringstijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. 3. De zaken gelden ten aanzien van de leveringstijd als geleverd wanneer deze ter verzending gereed zijn. 4. Een overeenkomst kan door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde termijn. Ontbinding is dan slecht toegestaan voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 5. Een op overschrijding van de leveringstijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van de leveringstijd het gevolg is van overmacht. Zie hiervoor artikel 13.
Artikel 9 Deelleveringen Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer goederen kan deellevering voor het geheel of in gedeelten plaatsvinden. Bij een gedeeltelijke levering is de opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
Artikel 10 Risico- en Eigendomsoverdracht 1. Het risico van het vervoer van de zaken naar de opdrachtgever of naar een door deze tevoren in overeenkomst opgenomen afleveraders zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dadelijk nadat voor ontvangst is afgetekend draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe- en indirecte schaden, die aan of door deze zaken of onderdelen mochten ontstaan. 2. Het vervoer van de zaken geschiedt naar keuze van de opdrachtnemer. 3. Onverminderd het in lid. 1 bepaalde gaat de eigendom van zaken eerst op de opdrachtgever over, wanneer al het aan de opdrachtnemer ter zake van de levering van deze zaken verschuldigde met inbegrip van rente en kosten is voldaan. 4. Onverminderd de overige hem toekomende rechten is opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever zijn jegens de opdrachtnemer aangedane betalingsverplichting of de daaruit voortvloeiende verplichting tot betaling van rente en kosten niet of niet tijdig nakomt, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de door hem geleverde zaken terug te halen. 5. Door opdrachtnemer op proef geleverde zaken worden zonder tegengericht of gefrankeerde retourontvangst, na zes weken beschouwd als normaal te zijn geleverd, waardoor op dat moment de normale leveringsvoorwaarden in werking treden.
Artikel 11 Betaling 1. Voor leveringen onder € 15.000,00 netto geldt de volgende betalingsconditie tenzij andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen: netto 30 dagen na factuurdatum. 2. Voor opdrachten hoger dan € 15.000,00 netto of indien naar oordeel van de opdrachtnemer nodig lager, gelden de volgende betalingscondities, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: -1/3 van het orderbedrag direct bij het verstrekken van de opdracht. -1/3 van het orderbedrag bij levering. -1/3 van het orderbedrag binnen 30 dagen na levering. 3. Bij niet betaling door de opdrachtgever binnen de overeengekomen termijn van betaling wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of aanmaning vereist is. Alle kosten, zowel in als buiten rechte vallend op de incasso van niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn ook begrepen die van faillissementsaanvraag en conservatoir beslag. De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% met een minimum van € 50,00 exclusief BTW. 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vanaf de vervaldag van de facturen de wettelijke rente in rekening te brengen. 5. Eventueel door opdrachtnemer berekende kredietbeperking is uitsluitend aftrekbaar bij betaling binnen 30 dagen. 6. De door opdrachtnemer berekende vracht en toeslagen voor kleine orders zijn zonder zijn voorafgaande toestemming nimmer aftrekbaar. 7. Verrekening door opdrachtgever met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door opdrachtnemer uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
Artikel 12 Tekortkomingen en retourzendingen 1. De opdrachtgever is gehouden om leveringen binnen 14 kalenderdagen na levering van de zaken nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen aanstonds schriftelijk aan opdrachtnemer te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring ontdekt hadden kunnen worden. Bij de keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden maar binnen 3 maanden na uitvoering van levering alsnog worden ontdekt en na ontdekking aanstonds schriftelijk zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar wegens tekortschieten van opdrachtnemer aan deze toegerekend kunnen worden door opdrachtnemer kosteloos ongedaan gemaakt door, naar keuze van opdrachtnemer, herstel en/of vervanging. 2. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in de vorige alinea bedoeld en opdrachtnemer na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en)
aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is de opdrachtgever tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
Artikel 13 Overmacht Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan elke, van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke, omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of van diens leveranciers.
Artikel 14 Schadevergoeding, maximale aansprakelijkheid 1. Alleen die schade van opdrachtgever komt voor vergoeding in aanmerking waarvan de opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor opdrachnemer rechtens aansprakelijk kan worden gehouden. 2. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking. 3. Indien opdrachtnemer in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. 4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de desbetreffende overeenkomst minus de B.T.W. 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdende met de door opdrachnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten. 6. Alle aanspraken op schadevergoeding verjaren een jaar na levering.
Artikel 15 Toepasselijk recht in geschillen De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door het Nederlandse recht en wordt geacht in Nederland te zijn gesloten. Uitsluitend de bevoegde rechter, in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van de opdrachtnemer valt, zal kennis nemen van de geschillen of vorderingen van betreffende overeenkomsten, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtnemer heeft het recht als eiseres vorderingen aan te brengen bij bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagden.
Artikel 16 Deponering Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, vervangen de voorwaarden die gelden vanaf 12 juni 2005 en zijn vanaf 01 juni 2013 van toepassing op alle nadien te sluiten overeenkomsten.